หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 2/2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 65 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 125 
การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต. กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 26 
ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งการปรับแผนการตรวจการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุอปท.ประจำปีพ.ศ.2564ครั้งที่1 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 62 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 25 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 39 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 44 
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 58 
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 30 
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 25 
มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 30 
สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 36 
แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 34 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 27 
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 39 
การประชาสัมพันธ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 [ 18 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 21 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีที่ครบกำหนดอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนเดือนมกราคม 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 19 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 62 
การจัดสรรอัตราพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไปฯ [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 40 
การบันทึกข้อมูลผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 23 
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนความรู้ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนฯ [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 56 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 27 
ประกาศหลักเกณฑ์และเลื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 31 
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปกิบัติการ (Operational definition) [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 43 
ประกาศหลักเกณฑ์และงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒ ๕๖๓ และประกาศกำหนดกองฯ  [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 48 
การจัดวื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 42 
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 46 
การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงจังหวัดสระบุรี [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 47 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทสบาล [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 70 
แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 58 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยกำกับติดตาม ระดับจังหวัด [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 22 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.สำหรับสถานศึกษา โดยใช้excel ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 145 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อของประธานชุมชนพร้อมรายละเอียด [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 23 
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 39 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 99,503 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10