หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพตืดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
รายงานข้อมูสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวฯ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
การจัดงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐานฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การอบรมขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโรคร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ประชุมสัมมนางานสัมมนา Mit กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บทบาทและความสำคัญ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ฯ  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการฯ [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินฯ [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณฯ [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนโยบายฯ [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม) [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมราสนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
การดำเนินโครงการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2570) [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชน อปท. ที่เป็นจุดรวยรวม 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 232 
การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784 นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายก [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่นๆ ผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 14 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 106
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 324,532 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10