หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี(ก.อบต.จังหวัดสระบุรี) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
หารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับ อปท. [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT.สื่อและแหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การติดตามรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
รายงานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 43 
แจ้งมติที่ปรชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 11 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 391 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
การจัดสรรงบ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 68 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการดดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.เดือนตุลาคม 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ.เดือนตุลาคม 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. และ ทม) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 382 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ถนนทางหลวงท้องถิ่น) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (DLTV + สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประปาหมู่บ้าน) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
กฏกระทรวงการจัดการมูลฝอยทีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการดดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงของ อปท. [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 35,954 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10