หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของ อปท. [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.เดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งวดที่ 5/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
บัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ส่งสื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ขอให้ อปท. สนับสนุนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในสถานศึกษาและชุมชน [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจ (INFO ระบบใหม่) สำหรับ อปท. [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจ (INFO ระบบใหม่) สำหรับจังหวัด/อำเภอ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 LPA [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 53 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 LPA [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 332 
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 6 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 288 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรnอจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563  [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยฯ [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 58 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อ ก่อนเปิดให้บริการ [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
สอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฯ [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 25,181 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10