ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันตก) หมุ่ที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายแยกเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล ตามโครงการพลังงานไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (2รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังและป้องกัยCOVID19 สธณ.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กจ-271 สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้่างเหมาจัดทำเว็บไซต์ทต.หนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ.63จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (หมึก)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลตำบลหนองโดน 1 ทับ 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน 1ทับ63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บง-5758.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำนักปลัด 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานโครงการลูกเสือน้อยผจญภัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม ) ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนนคสล.สายแยกเลียบคลอง22 อาร์(สาย1 ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม) ด้านทิศใต้ หมู่ที่3
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาลโดยก่อสร้างถนนคสล.สายแยกเลียบคลอง 22 อาร์(สาย1 ฝั่งตะวันตกต่อจากของเดิม)ด้านทิศใต้ หมู่ที่3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรื จำนวน 1 เครื่ิอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ใน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่1 ประจำปี 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอาาศ 2 ชั้น ไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ปิคอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุยานพานหะและขสน่ง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดนและ ศพด.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องหอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน และศพด. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมางานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดนและ ศพด. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อการคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผุ้สูงอายุและคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก และคีย์บอร์ด) จำนวน 7 รายการ กองคลัง ปีงบประมาณ 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ป-0276 สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง สธณ. ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกองสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัตงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล วัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอนรายหัว (ศพด.) วัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รายหัว ระดับอนุบาล (รร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ศพด.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลังวัดหนองโดน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลฯ ถนนสายหลังวัดหนองโดน หมู่ที่ 9
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ในเขตเทศบาลฯ ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (สาย 1 ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณสนามหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คลส. บริเวณสนามหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบคลองสาธารณะนันท์ (หน้าวัดคลองบุญ ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง ถนนสายเลียบคลองสาธารณะนันท์ (หน้าวัดคลองบุญ ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 701 50 0001 (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงพยาบาลหนองโดน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง ถนนสายหลังโรงพยาบาลหนองโดน หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาล (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสอนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำประกัน พรบ.รถยนต์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1,9,3 และ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสวนหย่อมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน)
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำนัปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ห้องประชุมสภา (สำนักปลัด)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงโรงเรียอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการห้องเรียนมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอย (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและนำเข้าข้อมูลภาคสนาม จัดทำเอกสารข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเกียร์,เฟืองท้าย,อัดจารบี (กองสาธารณสุขฯ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเกลือไอโอดีน (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพการทำตะกร้าเชือกฟาง จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชน (หลักสูตรการทำตะกร้าเชือกฟาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother L2375 (กองการศึกษา) ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด).pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับโครงการชุมชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำความสะอาดชุมชนฯ (กองสาธารณสุข)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบหนองโดน) ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งจัดสถานที่ จัดนิทรรศการฯงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนซอย กข.7) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-7893 (สำนักปลัด) ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนสายเลียบคลองสาธารณะนันท์) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนเลียบคลองสาธารณะนันท์-ถนนเพ็ชรัตน์) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล(ถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน) หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปี 2562
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล(ถนนเลียบคลองสาธารณะนันท์-ถนนเพ็ชรัตน์) หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาบ(ทรายอะเบท)กองสาธารณสุขฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ้อน้ำยาพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ)ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพการเพ้นท์กระเป๋าผ้า จำนวน 8 รายการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชน (หลักสูตรการเพ้นท์กระเป๋าผ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์(ฝั่งตะวันออก ต่อจากของเดิม) ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนซอย กข.7) หมู่ที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนสายเลียบคลองสาธารณะนันท์) หมู่ที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถน คสล. ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันออก ต่อจากเดิม)ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพการทำยาหม่องครีมสมุนไพร จำนวน 12 รายการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชน(หลักสูตรการทำยาหม่องครีมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหประชุม,ประตูสำนักงาน,และหน้าต่างห้งประชุมสภาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชน(หลักสูตรการทำการบูรหอม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบอร์ดติดประกาศ พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นโรงจอดรถดับเพลิง เทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นโรงจอดรถดับเพลิง เทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-9725 สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จ้างเหมาจัดทำแผนที่แม่บท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้น ยี่ห้อ OKI B411d สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่วง) สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯและศพด. (กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-9725 สระบุรี (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-6120 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ กองการศึกษา ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้กวาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด ปี2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป-0276 สำนักปลัด ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมราชาภิเษก ร.10 จำนวน 8 ป้าย (ก่อนและหลังพระราชพิธีฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9-พระราชินิฯ และรัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบ จำนวน 2 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับารคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส1 และไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับารคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส1 และไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A 4 กองสาธารณสุข ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัดฯ) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast จำนวน 1 ต้น บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รรอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 2562
ประกาศผู้ชนะการเเสนอราค จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันออก ต่อจากของเดิม)ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (สาย 1 ช่วงหลังโรงเรียนหนองโดนวิทยา ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนาณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษานอกสถานที่ ) ประจำปี 2562 ศพด.เทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ประจำปี 2562 กองสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (สาธารณสุข) ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 2562
ประกาศผ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อการอบรมให้ความรู้เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปี 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-9725 สบ สำนักปลัด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50ที่นั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไปสวนนกชัยนาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไปสวนนกชัยนาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส ไปส่วนนกชัยนาท ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายสแจนเลส กองสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการแยกก่อนทิ้ง กองสาธาธรณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุและคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วัสดุสำนังกาน จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการฯ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบคลองสาธารณะนันท์ (หน้าวัดคลองบุญ) หมู่ที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายแยกเลียบคลอง 22อาร์ (ฝั่งตะวันตก) ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่วิทยุ สำนักปลัด ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกัน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กจ271 สำนักปลัด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2562
ประชุกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV รร กองการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลำตลหนองโดน กองการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทอม 2 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน กองการศึกษา เทอม2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำนักปลัด ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ปิคอัพ บง-5758 สำนักปลัด ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ สำนักปลัด ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำประกัน พรบ.รถยนต์ สำนักปลัด ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำการซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิทยากรนำเต้นออกกำลังกาย ปี 2562 สธณ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2562 สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน2รายการ สำนักปลัด ประจำปีการศึกษา2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งแผ่นปูพื้นยางพาราธรรมชาติบริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรีนยอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ 1-2) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สนป ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวัตก)ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันออก) ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับเด็ก กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำ พรบ รถยนต์ สนป ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไส้กรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สนป ปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้ง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้า กองช่าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียูห้องพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ปี 2561
ประกาศจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยาานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง สนป ปี 2561
ประกาศจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง สนป ปี 2561
ประกาศซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง สนป ปี 2561
ประกาศจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยาานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง สำนักปลัด ปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง สนป ประจำปีงบประมาณ2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินตามโครงการ 9 รายการ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ค่าจ้างเหมาในการจัดตกแต่งสภานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นายฤทธิเกียรติ แซ่โค้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน่ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายน้ำยาหล่อเย็น กรองอากาศ พร้อมอัดจารบีช่วงล่วง รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (กล้องถ่ายนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้ง 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-6787 สบ (กองสาธารณสุขฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงเคมีชนิดแห้ง (อัดถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์) จำนวน 10 ถัง โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชนประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2561 (จัดซื้อเครื่่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชนฯ 2561 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพการทำโดนัทจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องหอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ บ-7925 สำนักปลัดฯ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดฯ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ (งานป้องกันฯ) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการเตือนภัยวัยกระเตาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศจัดจ้างทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน เทอม 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชน(หลักสูตรงานมัดย้อม) 2561 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพงานมัดย้อม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออารหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย (สำนักปลัดฯ) 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการเตือนภัยวัยกระเตาะ ปีงบประมาณ 2561 (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองสาธารณะนันท์ (หลังวัดคลองบุญ)หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมเจาะตาไก่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะ ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดฯ) ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัดฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์กองสาธารณสุข)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชน (หลักสูตรการทำมาลัยกระดาษทิชชู่) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบบรทุขยะ
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนฝึกอาชีพฯ (หลักสูตรพับเหรียญโปรยทาน)
ประกาศเผยแพร่แผนกานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อชุดสัญญาณไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข-1098 สบ (ซ่อมแอร์)
ประกาศจัดจ้างทำอหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวันโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศจัดจ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าตกแต่งสถานที่ฯ โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา,ของรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลำตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (สาย 1 ช่วงหลัง ร.ร.หนองโดนวิทยา) หมู่ที่ 3,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2561
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับอนุบาลฯ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประกาศจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม,จัดทำซุ้มนิทรรศการฯ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาสจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม (น้ำปานะ) สำหรับถวายพระ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดจ้างทำอาหารโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประการจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาวิทยากรออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลัง) ปีงบประมาณ 2561
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบคลอง 22 อาร์ (ด้านทิศเหนือ) ทางไปตำบลบ้านกลับ หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ประกาศการประมูลจ้างโครงการ่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาล 1-2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองสาธารณะนันท์ (ฝังตรงข้ามวัดคลองบุญ) หมู่ที่ 3 ,4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคาร1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9 โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง บริเวณด้านหลังหอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9 โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโดน (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 โดยวิธีตกลงราคา ปีงบบประมาณ 2559
โครงการต่อเติมหลังคาบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโดน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน ปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน ปีงบประมาณ 2559